واحد تکنولوژی(تحقیق و توسعه)

یکی از نقاط برجسته ی ماشینکاری سنگین صنعت کوهپایه واحد R&D میباشد که با بهرمندی از دانش روز ماشینکاری و ارتباط نزدیک با شرکت های پیشرو در این صنعت و بهره مندی از نرم افزارهای تخصصی توانسته فرآیند ماشینکاری  را ارتقاء بخشیده که منجر به کاهش زمان تحویل و هزینه تمام شده و ارتقای کیفیت ماشینکاری واستاندارد سازی  استفاده از ابزار ماشینکاری گردیده است.

این واحد مسئولیت تهیه نقشه کلیه مراحل ماشینکاری را بصورت جداگانه و دستورالعمل روش ماشینکاری و ابزار مربوطه را بعهده داشته  و همچنین الزامات واستاندارد های مربوطه جهت قطعات صادراتی را تهیه و به واحد تولید ارائه می دهد.

 همچنین این واحد در راستای افزایش کیفیت و راندمان کاری مسئولیت تدوین کلیه مدارک و دستورالعمل هاو روشهای بازرسی وارزیابی فرآیندها و محصولات را بر عهده دارد.

USA