واحد کنترل کیفیت

فرایند کنترل محصولات بر اساس طرح کیفیت مدون اجرا میگردد.

 اطلاع رسانی جهت کنترل محصولات در یک سیستم مدیریت اطلاعات داخلی (MIS) ، بین واحد های تولید ، برنامه ریزی و کنترل کیفی انجام میگردد.

واحد کنترل کیفیت بر این اساس کلیه مراحل را مورد کنترل های ابعادی (DT) و ظاهری (VT) قرار داده و در صورت مطابقت با نقشه و الزامات مشتری مجوز ورود به مرحله بعد را در سیستم ثبت مینماید.

موارد عدم انطباق شناسایی شده در سیستم (MIS) ثبت شده و براساس مورد به مراجع ذیل ابلاغ می گردد.

-کمیته اقدام اصلاحی

 -مشتری.

داده های کیفی در تمامی فرایند ها به طور کامل از طریق ثبت در سیستم (MIS) مستند شده و در مرحله نهایی گواهی کیفیت برای کلیه محصولات صادر میگردد.

همچنین با بهره مندی از آزمایشگاه مجهز کالیبراسیون و سیستم MIS داخلی کلیه وسائل اندازه گیری در دوره های زمانی معین، مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار میگیرند.

ابزار های اندازه گیری این شرکت شامل:

  • انوع میکرومتر دیجیتال و ورنیه ای در رنج: 1200-0 mm
  • انواع کولیس دیجیتال و ورنیه ای در رنج: 1500-0 mm
  • انواع میکرومتر اندازه گیری داخلی در رنج: 1200-0 mm
  • انواع عمق سنج دیجیتال و ورنیاه ایدر رنج: 300-0 mm
  • انواع زاویه سنج، شابلن های کنترل و راپورتر
  • دستگاه زبری سنج دیجیتال
USA